Colegiul Tehnic INFOEL Bistrița

Comisia Achiziţii publice    

Nr. 1778 / 10.09.2019

Obiect:  Adresă solicitare ofertă

În vederea achiziţionării de COMPONENTE ELECTRONICE, Colegiul Tehnic INFOEL Bistrița, în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă. În cazul în care sunteţi interesaţi să prezentaţi oferta pentru furnizarea produselor solicitate, aşteptăm oferta Dumneavoastră, până în data de 16.09.2019, ora 17. Oferta trebuie întocmită în conformitate cu cerinţele din prezenta solicitare şi cu specificaţiile tehnice.

 1. Precizări pentru cei interesaţi să depună ofertă:
 2. Termenul limită de depunere oferte: 09.2019, ora 17;
 3. Ofertele se vor depune la sediul Colegiului Tehnic INFOEL Bistrița (Secretariat), Bistriţa, strada Calea Moldovei, nr.20 sau pe adresa de mail achizitii@infoel.ro.
 4. Oferta trebuie întocmită în conformitate cu toate documentele ataşate prezentei solicitări;
 5. Codul de clasificare CPV 39162200 – 7 MATERIALE SI ECHIPAMENTE DE PREGATIRE
 6. Preţul ofertat trebuie să fie exprimat în LEI, fără TVA;
 7. Termenul de valabilitate a ofertei – minim 30 zile de la data limită de depunere a ofertei;
 8. Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai scăzut. Va fi desemnată ofertă câştigătoare, oferta care indeplineşte cerinţele solicitate de autoritatea contractantă şi care are preţul cel mai scăzut. In situatia in care, ofertele clasate pe primul loc au preţuri egale, autoritatea contractantă va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajării ofertelor;
 9. Valoarea estimată a achiziţiei: 400 lei fără TVA;
 10. Valoarea ofertei nu trebuie să depăşească valoarea estimată a achiziţiei.
 11. Termenul limită de solicitare clarificări cu privire la documentaţia de atribuire este de 16.09.2019.
 12. CONDITII DE PARTICIPARE

Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare).

 Pentru persoane juridice

Ofertantul va prezenta în copie, certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care să rezulte informaţii reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie să aibe corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC. Operatorul economic clasat pe primul loc va prezenta, pentru conformitate, la solicitarea autorităţii contractante, certificatul constatator in original sau copie legalizată.

Pentru persoane fizice – Certificat de înregistrare şi Autorizaţie de funcţionare/altele echivalente, precum şi orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenenţei la categoria profesională impusă de îndeplinirea contractului.

Documentele vor fi depuse în oricare dintre formele: copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”.

In cazul ofertanţilor străini, se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislaţia aplicabilă in ţara de rezidenţă.

Persoane cu funcţii de decizie din cadrul autorităţii contractante:

Puțura Alina Ofelia, director

Checicheș Loredana Mihaela, director adjunct

Sabadâș Maria Camelia, contabil șef

 

III. PREZENTAREA OFERTEI

 Specificații tehnice și cantități

 1. Set cabluri conexiune breadboard – 15 bucăți
2.  LED-uri:
 • Dreptunghiulare 2×5 mm ROȘII – 100 bucăți;
 • Dreptunghiulare 2×5 mm VERZI – 100 bucăți;
 • Dreptunghiulare 2×5 mm GALBENE – 100 bucăți;
3.  Tranzistoare bipolare:
 • BC 546 – 200 bucăți;
 • BD 139 – 100 bucăți.
 1. Diode Zener 1,3 w 9V1 – 100 bucăți.
 2. DIODE REDRESOARE 1N4007 – 200 bucăți.
 3. DIODE REDRESOARE RAPIDE 1N4148 – 200 bucăți
7.  CONDENSATOARE POLISTIREN:
 • 1 nF – 50 bucați;
 • 10 nF – 50 bucăți;
 • 100 nF – 50 bucăți.
8.  Condensatoare electrolitice:
 • 10 uF/63 V – 50 bucăți;

– 100 uF/63 V                         – 50 bucăți;

9.  Rezistoare 0,5 W:

150R          – 200 bucăți;

330R          – 200 bucăți;

470R          – 200 bucăți;

 • 1 K – 200 bucăți;

5K6            – 100 bucăți;

– 10K              – 200 bucăți;

22 K           – 100 bucăți;

– 100K          – 200 bucăți;

Ofertanţii au obligaţia de a face dovada conformităţii produselor cu cerinţele tehnice solicitate.

Lipsa propunerii tehnice echivalează cu lipsa ofertei.

Modul de prezentare a propunerii financiare

Actul prin care operatorul economic îsi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic în relatia contractuală cu autoritatea contractantă, îl reprezintă formularul de ofertă.

Propunerea financiară se va elabora şi prezenta astfel încât să furnizeze toate informaţiile cu privire la preţ şi să respecte în totalitate cerinţele solicitate.

Alte cerinţe

Agenții economici interesați vor afișa în catalogul electronic SEAP valoarea ofertată cu specificațiile lucrării și vor transmite autorității contractante Colegiul Tehnic INFOEL Bistrița comunicare privind detaliile din catalogul Electronic SEAP.

Lipsa propunerii financiare echivalează cu lipsa ofertei.

Modul de prezentare a ofertei:

Ofertantul trebuie sa prezinte 1 exemplar al ofertei. Oferta poate fi depusă la adresa Colegiul Tehnic INFOEL Bistrița, strada Calea Moldovei nr. 20, secretariat sau se poate transmite și prin e-mail la adresa achizitii@infoel.ro. Ofertantul trebuie sa semneze și sa numeroteze toate paginile.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi autorităţii contractante la adresa de e-mail constantin.rusu@infoel.ro, persoană de contact Rusu Constantin Corneliu.

În speranţa unei colaborări, vă mulţumim.